گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی->نانو لايه ها
اعضاي هيئت علمي
[Top]

ردیفنام ونام خانوادگیدانشکده
1دکتر هادي سوالونيفيزيك
2دکتر عزت­ا... ارضيفيزيك
3دکتر محمدرضا محمدي­زادهفيزيك
 

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

1- آرشیتکت و مهندسی مجسمه سازی نانومتری لایه های نازک و تعیین خواص آنها

2- ساخت لایه های نازک Ti به روش PVD و تهیه لایه های نازک TiN به روش کاشت یون در لایه نازک Ti و تعیین خواص نوری و تغییرات نانوساختاری لایه های نازک بر حسب پارامتر های انباشت3- ساخت لایه های نازک تیتانیم به روش PVD تهیه لایه های نازک اکسید تیتانیم به روش کاشت یون در لایه نازک تیتانیم و تعیین خواص اپتیکی و تغییرات نانوساختاری آنها برحسب پارامترهای انباشت

4- بررسی نانوساختار لایه های نازک فلزی به روش های وارن اورباخ و تابع ویگت دوگانه و شبیه سازی رشد لایه های نازک

5- طراحی سیستم مناسب و رشد نقاط و سیم‌های کوانتومی و آنالیز کرامرز
-کرونیگ برای بدست آوردن خواص اپتیکی لایه‌های نازک تیتانیم

6- بررسی خواص الکتریکی لایه‌های تبخیری نقره و مس روی زیرلایه شیشه

7- شبیه سازی رشد لییه های نازک (آرشیتکت نانوساختارها) با زیر لایه چرخان و زاویه فرود مایل

8- بررسی عوامل موثر در تغییر ساختار لایه نازک Zr

9- بررسی خواص الکتریکی لایه های نازک تیتانیم بر حسب تغییر ضخامت و تغییر دمای زیر لایه

10- بررسی تاثیر هیدروژن دهی بر رشد نانولوله های کربنی و استفاده از آنها در نانو لیتو گرافی

11- رشد نانولوله های کربنی به صورت عمودی بر روی لایه سیلیسیومی و استفاده از آنها در ساخت اتصالگرهای نانومتری

12- ساخت نانوذرات فلزی بر روی زیر لایه شیشه با استفاده از روش بمباران هیدروژنی و بررسی خواص و کاربردهای آن

13- نانوساختارهای لایه نازک به کمک هیدروژن دهی و بررسی خواص نوری آنها

14- تشكیل نانوساختارهای سیلیسیومی و ژرمانیومی با استفاده از هیدروژن دهی و بررسی كاربردهای آن در ساخت ترانزیستورهای MOSFET

15- رشد عمودی نانولوله های کربنی و کاربرد آن ها در ساخت نانو ترانزیستورهای خلاء

16- اثر كاتالیستهای لایه نازك بر روی ساختارنانولوله های كربنی و بررسی رفتار الكتریكی آنها

17- رفتار فتوکاتالیستی و آب‌دوستی لایه‌های نانومتری دی‌اکسید تیتانیم

18- ساخت نانو لایه های اکسید فلزی

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

Influence of Ni deposition and subsequent N+ ion implantation at different substrate temperatures on nanodb-structure and corrosion behaviour of type 316 and 304 stainless steels
Applied Surface Science, Volume 258, Issue 1, 15 October 2011, Pages 103-112
Hadi Savaloni, Maryam Habibi
  PDF

Fabrication, characterization and some applications of graded chiral zigzag shaped nanodb-sculptured silver thin films
Applied Surface Science, Volume 257, Issue 22, 1 September 2011, Pages 9425-9434
Hadi Savaloni, Ali Esfandiar
  PDF

 Influence of substrate rotation speed on the nanodbstructure of sculptured Cu thin films
Vacuum, Volume 85, Issue 7, 21 January 2011, Pages 776-781
Hadi Savaloni, Ferydon Babaei, S. Song, F. Placido
  PDF

Film thickness dependence on the optical properties of sputtered and UHV deposited Ti thin films
Vacuum, Volume 85, Issue 3, 24 September 2010, Pages 458-465
Hadi Savaloni, Fahiemeh Farid-Shayegan
  PDF

Dependence of surface nanodb-structural modifications of Ti implanted by N+ ions on temperature
Applied Surface Science, Volume 256, Issue 14, 1 May 2010, Pages 4502-4511
Masoumeh Firouzi-Arani, Hadi Savaloni, Mahmood Ghoranneviss 
PDF 

On the annealing temperature, penetration depth of oxygen and film thickness on the DC and AC electrical properties and nanodb-structure of Ti thin films
Vacuum, Volume 84, Issue 6, 4 February 2010, Pages 770-777
K. Khojier, H. Savaloni
  PDF 

Characteristics of sculptured Cu thin films and their optical properties as a function of deposition rate
Applied Surface Science, Volume 255, Issue 18, 30 June 2009, Pages 8041-8047
H. Savaloni, F. Babaei, S. Song, F. Placido
  PDF 

The influence of growth parameters on the optical properties and morphology of UHV deposited Ni thin films
Optics Communications, Volume 281, Issue 18, 15 September 2008, Pages 4687-4695
Farnaz Maghazeii, Hadi Savaloni, Mehran Gholipour-Shahraki 
PDF 

Comparative study between dispersive and non-dispersive dielectric permittivity in spectral remittances of chiral sculptured zirconia thin films
Optics Communications, Volume 281, Issue 11, 1 June 2008, Pages 3120-3130
Ferydon Babaei, Hadi Savaloni  
PDF 

Influence of annealing temperature on the nanodbstructure and corrosivity of Ti/stainless steel substrates
Applied Surface Science, Volume 254, Issue 8, 15 February 2008, Pages 2528-2533
K. Khojier, H. Savaloni, H. Kangarloo, M. Ghoranneviss, M. Yari 
PDF 

On the dependence of circular Bragg phenomenon of noble metals helicoidally periodic sculptured thin films on visible and IR wavelengths
Optics Communications, Volume 278, Issue 2, 15 October 2007, Pages 221-231
Ferydon Babaei
, Hadi Savaloni 
PDF 

   Reflection, transmission and circular dichroism in axially excited slab of a copper thin film helicoidal bianisotropic medium
Optics Communications, Volume 278, Issue 2, 15 October 2007, Pages 321-328
Ferydon Babaei, Hadi Savaloni
  PDF

Temperature and N+ energy dependence on nanodb-structural modifications and characteristics of Mo surface
Applied Surface Science, Volume 253, Issue 5, 30 December 2006, Pages 2915-2923
H. Savaloni, M. Motmaen-Dadgar, M. Ghoranneviss, M.R. Hantehzadeh 
PDF 

 Surface nanodb-structural modifications and characteristics in nitrogen ion implanted W as a function of temperature and N+ energy
Applied Surface Science, Volume 253, Issue 3, 30 November 2006, Pages 1135-1142
Hadi Savaloni, Farzaneh Modiri
  PDF

Nano-structural characteristics of Ti/glass and Ti/Mo films as a function of deposition rate and angle of incidence
Thin Solid Films, Volume 515, Issue 2, 25 October 2006, Pages 439-443
H. Savaloni, M.H. Reissi, M. Shariati, M.A. Player
  PDF

Characteristics of surface nanodb-structural modifications in nitrogen ion implanted W as a function of temperature
Applied Surface Science, Volume 252, Issue 15, 30 May 2006, Pages 5419-5423
H. Savaloni, F. Modiri, H. Hajihosseini, A. Shokouhy
  PDF

كنفرانس و كنگره
[Top]

پر نشدهUniversity Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved