گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی->نانو فتونيك
اعضاي هيئت علمي
[Top]

ردیفنام ونام خانوادگیدانشکده
1دکتر رضا فرجي­دانامهندسي برق و كامپيوتر
2دکتر محمود شاه­آباديمهندسي برق و كامپيوتر
3دکتر محمود كمره ايمهندسي برق و كامپيوتر
4دکتر جليل آقا راشد محصلمهندسي برق و كامپيوتر
5دکتر كيوان صادقيمهندسي مكانيك
 

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

1- تحليل و مدلسازي ليزرهاي نانومتري براي سيستمهاي انتقال داده نوري درون و بين تراشه اي

2- ساخت و بررسي فرکانسي ترانزيستورهاي گسيل ميداني نانولوله کربني

3- بررسي روش هاي مختلف تحليل جريان سيال درون ميکرو و نانو کانال ها به منظور شبيه سازي جريان سيال درون اين نوع از کانال ها

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

Semi-analytic model for dispersion relation of nanodbwire lasers

 

كنفرانس و كنگره
[Top]

پر نشدهUniversity Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved