گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی->نانو الكترومكانيك
اعضاي هيئت علمي
[Top]

ردیفنام ونام خانوادگیدانشکده

1

دکتر شمس الدين مهاجرزادهمهندسي برق و كامپيوتر
2دکتر ابراهيم اصل­سليمانيمهندسي برق و كامپيوتر
3دکتر علي افضلي­كوشامهندسي برق و كامپيوتر
4دکتر اميد شعاعيمهندسي برق و كامپيوتر
5دکتر مرتضي فتحي­پورمهندسي برق و كامپيوتر
6دکتر بهجت فروزندهمهندسي برق و كامپيوتر
7دکتر سيدمهدي فخراييمهندسي برق و كامپيوتر
8دکتر زين­العابدين نوابي­شيرازيمهندسي برق و كامپيوتر

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

1- ساخت و مدلسازي افزاره سه پايانه گسيل ميداني با استفاده از رشد عمودي نانولوله هاي کربني به روش PECVD روي بستر سيليکان

2- بررسي تاثير هيدروژن دهي بر رشد نانولوله هاي کربني و استفاده از آنها در نانو ليتو گرافي

3- بررسي و ساخت ترانزيستورهاي لايه نازک و ترانريستورهاي نانومتري اثر ميدان

4- ساخت و بررسي نانوسيم‌هاي سيليکوني

5- بررسي ساختار هاي نانومتري بر روي سيليکان و شيشه و ساخت ترانزيستورهاي اثر ميدان

6- بررسي و ساخت نمايشگرهاي گسيل ميداني با استفاده از نانولوله هاي کربني

7- ساخت نانولوله هاي كربني چندديواره به روش PECVD و بررسي پارامترهاي موثر بررشد آن ها

8- تشكيل نانوساختارهاي سيليسيومي و ژرمانيومي با استفاده از هيدروژن دهي و بررسي كاربردهاي آن در ساخت ترانزيستورهاي MOSFET

9- رشد عمودي نانولوله هاي کربني و کاربرد آن ها در ساخت نانو ترانزيستورهاي خلاء

10- رشد نانولوله هاي كربني به روش PECVD و بررسي رفتار الكتريكي آن ها

11- اثر كاتاليستهاي لايه نازك بر روي ساختارنانولوله هاي كربني و بررسي رفتار الكتريكي آنها

12- ريز ماشين کاري بدنه براي ساخت حسگر شتاب و نانو سيم ها

13- ساخت و بررسي فرکانسي ترانزيستورهاي گسيل ميداني نانولوله کربني

14- نانوساختارهاي لايه نازک به کمک هيدروژن دهي و بررسي خواص نوري آنها

15- بررسي ليتوگرافي در ابعاد نانو با استفاده از نانولوله هاي کربني بر روي زير لايه سيليکان

16- بررسي اثر هيدروژناسيون و استرس بر روي مورفولوژي و بلورينگي نانوبلوريهاي سيليكن و ژرمانيم و كاربرد آن در ساخت ترانزيستورهاي لايه نازك

17- بررسي مدارات با توان بسيار کم در فناوريهاي CMOS

18- تهيه نانولوله هاي کربني به روش CVD کاتاليستي و پلاسمايي

19- برآورد و تعيين اندازه نانوذرات و تغييرات فازهاي TiO2 در دماهاي پايين تاK 10با استفاده از طيف سنجي پس پراکندگي رامان 2023

20- خصوصيات نوري و الکتريکي سراميک هاي نانو بلوري و نانو ترکيبي

21- کاهش توان مصرفي ناشي از انتقال اطلاعات بين بلوک هاي عملياتي در NOC ها

22- مدل‌سازي ترانزيستورهاي اثر ميدان دو گيتي در ابعاد نانو

23- بررسي و بهبود روش هاي کاهش توان NoCها با قابليت پيکر بندي مجدد در فناوري نانو

24- مدلسازي افزاره و بهينه سازي حافظه دسترسي به صورت تصادفي ايستا در ابعاد نانو 

25- تحليل و مدلسازي ليزرهاي نانومتري براي سيستمهاي انتقال داده نوري درون و بين تراشه اي

26- طراحي مدارهاي ديناميک توان پايين سرعت بالا در تکنولوژي زير 100 نانومتر

27- بررسي روشهاي کاهش توان مصرفي و جريان نشتي در تکنولوژيهاي زير 100 نانومتر

28- طراحي خانواده هاي لاجيک سرعت بالا توان پائين با تعداد ورودي بالا در تکنولوژي هاي کوچکتر از 100 نانومتر

29- بررسي و بهينه سازي توان مصرفي ضرب كننده ها و اجزاي ارتباطي پردازنده هاي DSP در فناوريهاي زير 100نانومتر

30- طراحي بلوكهاي محاسباتي توان پايين سرعت بالا در فناوريهاي زير 100 نانومتر

31- بررسي مدارات با توان بسيار کم در فناوريهاي CMOS

32- بررسي و بهبود روشهاي کاهش توان NOC در فناوري نانو

33- بررسي و بهبود روشهاي کاهش توان مصرفي مدارات مجتمع ديجيتال در فناوري زير 100 نانومتر

34- رشد نانولوله هاي كربني به روش PECVD و بررسي رفتار الكتريكي آن ها

35- طراحي مدارهاي ولتاژ پايين براي مدولاتور سيگما-دلتا در تکنولوژي هاي نانومتري

36- مطالعه وطراحي مدارهاي آنالوگ سوييچ-خازن کم توان در تکنولوژي هاي نانو متري ولتاژ پايين 

37- مطالعه ترانزيستورهايSOI MOSFET دو گيتي با اتصال شاتکي به عنوان سورس و درين

38- بررسي تاثير پارامترهاي ساختاري بر مشخصه هاي الکتريکي افزاره نانومتري IMOS

39- ترانزيستورهايMOSFET با سورس/درين شاتکي و کانال کرنش يافته در ابعاد نانو

40- تحليل و شبيه سازي مشخصه الکتريکي ترانزيستور هاي PMOSFET با ساختار نامتجانس سيليسيم/سيليسيم-ژرمانيوم تحت کرنش در ابعاد نانومتري

41- ترانزيستورهاي نانولوله کربني

42- مدلسازي مشخصه الكتريكي افزاره SOI/ MOSFET كاملاً تخليه شده زيرميكروني

43- بررسي امكان بكارگيري پتانسيل موثر در شبيه سازي ترانزيستورهاي بسيار ريز SOI MOSFET

44- مدلسازي پديده هاي مزوسكوپيك در ترانزيستورهاي MOSFET

45- تاثير توزيع ناخالصي هاي بستر بر عملكرد ترانزيستورهاي MOSFET با آلايش هاله گون در سورس و درين

46- مطالعه تاثير پارامترهاي ساخت بر روي مشخصه الکتريکي ترانزيستورهاي SOI در ابعاد نانو

47- طراحي سيستم هاي محاسباتي پر سرعت و کم توان در تکنولوژي هاي زير 70 نانومتر

48- مطالعه وطراحي مدارهاي آنالوگ سوييچ-خازن کم توان در تکنولوژي هاي نانو متري ولتاژ پايين

49- طراحي سطح بالا براي ايجاد قابليت کاهش کارايي در شرايط خرابي

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

Vertically aligned multiwall-carbon nanodbtubes to preferentially entrap highly metastatic cancerous cells
Carbon, Volume 50, Issue 5, April 2012, Pages 2010-2017
M. Abdolahad, Z. Sanaee, M. Janmaleki, S. Mohajerzadeh, M. Abdollahi, M. Mehran
  PDF
 

Silicon-based Light Emitting Diodes on Silicon and Glass Substrates using a Low Temperature Multilayered Nanocrystalline Structure
Thin Solid Films, In Press, Accepted Manuscript, Available online 20 March 2012
S. Darbari, F. Karbassian, S. Mohajerzadeh, Y. Abdi, M. Robertson, M. Bluteau, T. Morrison 
PDF 

Controllable silicon nanodb-grass formation using a hydrogenation assisted deep reactive ion etching
Materials Science in Semiconductor Processing, Volume 14, Issues 3–4, September–December 2011, Pages 199-206
M. Mehran, Z. Sanaee, M. Abdolahad, S. Mohajerzadeh
  PDF 

Branched carbon nanodbtubes to realize a novel capacitive sensor and actuator device
Sensors and Actuators A: Physical, Volume 167, Issue 2, June 2011, Pages 389-397
S. Darbari, Y. Abdi, S. Mohajerzadeh
  PDF 

Deep micro-machining of poly-ethylene terephthalate for plastic MEMS applications
Solid-State Electronics, Volume 54, Issue 12, December 2010, Pages 1536-1542
H. Pajouhi, S. Mohajerzadeh, F. Nayeri, Z. Sanaee
  PDF

Improved impermeability of PET substrates using oxygen and hydrogen plasma
Vacuum, Volume 85, Issue 2, 20 August 2010, Pages 290-296
Z. Sanaee, S. Mohajerzadeh, K. Zand, F.S. Gard
  PDF 

High electron emission from branched tree-like carbon nanodbtubes suitable for field emission applications
Carbon, Volume 48, Issue 9, August 2010, Pages 2493-2500
S. Darbari, Y. Abdi, S. Mohajerzadeh, E. Asl Soleimani
  PDF 

Low temperature growth of silicon dioxide using hydrogenation assisted nanodb-crystallization and plasma enhanced oxidation
Journal of Non-Crystalline Solids, Volume 356, Issues 20–22, 1 May 2010, Pages 1027-1031
N. Rouhi, B. Esfandyarpour, S. Mohajerzadeh, P. Hashemi, M.D. Robertson, K. Raffel
  PDF

Schottky barrier nanodb-MOSFET with an asymmetrically oxidized source/drain structure
Solid-State Electronics, Volume 54, Issue 1, January 2010, Pages 48-51
K. Baghbani Parizi, N. Peyvast, B. Kheyraddini Mousavi, S. Mohajerzadeh, M. Fathipour
  PDF

Synthesis of titania/carbon nanodbtube heterojunction arrays for photoinactivation of E. coli in visible light irradiation
Carbon, Volume 47, Issue 14, November 2009, Pages 3280-3287
O. Akhavan, M. Abdolahad, Y. Abdi
, S. Mohajerzadeh 
PDF

Highly Sensitive Capacitive Transducer based on Comb-Like Array of Branched Carbon Nanotubes
Procedia Chemistry, Volume 1, Issue 1, September 2009, Pages 1159-1162
A. Ebrahimi, Y. Abdi, S. Mohajerzadeh, Y. Komijani
  PDF

A plasma enhanced chemical vapor deposition process to achieve branched carbon nanodbtubes
Carbon, Volume 46, Issue 12, October 2008, Pages 1611-1614
Y. Abdi, S. Mohajerzadeh, J. Koohshorkhi, M.D. Robertson, C.M. Andrei
  PDF

Silicon nanodb-crystalline structures fabricated by a sequential plasma hydrogenation and annealing technique
Thin Solid Films, Volume 516, Issue 10, 31 March 2008, Pages 3172-3178
Y. Abdi, P. Hashemi, S. Mohajerzadeh, M. Jamei, M.D. Robertson, M.J. Burns, J.M. MacLachlan
  PDF

Both-end opened nanodbstructure holes by embedded carbon nanodbtubes realized on thinned membranes on (1 0 0) silicon substrates
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 37, Issues 1–2, March 2007, Pages 226-230
Y. Abdi, S. Mohajerzadeh, S. Darbari, E. Arzi
  PDF

 Fabrication of self-defined gated field emission devices on silicon substrates using PECVD-grown carbon nanodb-tubes
Carbon, Volume 44, Issue 13, November 2006, Pages 2797-2803
J. Koohsorkhi, Y. Abdi, S. Mohajerzadeh, H. Hosseinzadegan, Y. Komijani, E. Asl. Soleimani
  PDF

كنفرانس و كنگره
[Top]

 Fabrication and Modeling of CNT Field-Emission Devices

Fabrication of 100nm Gate Length MOSFET's Using a Novel Carbon-Nanotube-based Nano-Lithography

 Gated Field Emission Nano-Structures for Cabon-based Lithography

 Application of Embedded Carbon Nanotubes for Field Emission Displays

 Ultra low temperature poly-crystalline sillicon thin film transistors on flexible PET subtrates for display applications

Both-end opend nanodbstructure holes by embedded carbon nanodbtubes realized on thinned membranes on (100) silicon substrates

Vertically aligned carbon nanodbtubes to realize field emission devices and displays on Si substrates

 Hydrogenation assisted metal-induced lateral nanodb-crystallization of amorphous silicon on PET at low temperatures

Fabrication of Light Emitting Diodes Using Nano-Porous Silicon Thin Films

Carbon Nano-tubes for the fabrication of high on-off ratio field-emission transistors

 Study of Temperature, Time and Catalyst Role in the Fabrication of PECVD Grown Carbon Nanotubes

Nanocrystaline Thin Film Thin-Oxide Sensors compatible With Post CMOS Processing

Semi-analytic model for dispersion relation of nanodbwire lasers University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved