گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی->نانو مواد مغناطيسي
اعضاي هيئت علمي
[Top]

ردیفنام ونام خانوادگیدانشکده
1دکتر ابوالقاسم عطاييمهندسي متالورژي و مواد
2دکتر سيدعلي سيدابراهيميمهندسي برق و كامپيوتر
3دکتر عليرضا بديعيشيمي
4دکتر سعيد حشمتي­منشمهندسي متالورژي و مواد
 
 

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

1- تهيه و بررسي خواص پودر نانوکامپوزيتي بر مبناي آلياژ اينترمتاليک TiAlگاما و Al2O3 بروش آلياژ سازي مکانيکي

2- بهينه سازي فرايند تهيه هگزافريت باريم نانوکريستالين و نانوکامپوزيت آن به روش مکانو-شيميايي در محيط هاي مختلف

3- سنتز نانوذرات دي بورايد تيتانيم به روش شيميايي

4- احياي مکانيکي حرارتي هماتيت به نانومگنتيت و بررسي تاثير پارامترهاي آن بر تصفيه آب هاي آلوده

5- تهيه نانوکريستالي کاربيد سيليسيم به روش آلياژسازي مکانيکي

6- بررسي پارامتر هاي موثر بر سنتز مکانو شيميايي موليبدن نانو کريستالي 

7- سنتز پودر نانوکريستالين NiTi به روش مکانو شيميايي

8- احياي کربوترمي و مکانيکي- حرارتي TiO2 و Fe2O3 به منظور تهيه نانو کامپوزيت TiC-Fe به صورت درجا

9- سنتز نانوپودر کبالت- بور به روش احياء شيميائي و بررسي تأثير عوامل فرآيند بر مشخصات آن

10- سنتز نانوذرات مگنتيت به روش هم رسوبي و بررسي پوشش دهي آن ها

11- سنتز نانوذرات BaCO3 به روش هم رسوبی و بررسی عملکرد آن در تهیه مواد مغناطیسی

12- بررسي رفتار تف جوشي پودر نانو کريستالين مس 

13- تاثير پارامترهاي شکل دهي بر خواص مغناطيسي و رفتار خوردگي سخت مغناطيس هاي نانوساختار بر پايه ترکيب Nd-Fe-B

14- تهيه مولايت به کمک آسيا کردن پر انرژي و بررسي پارامترهاي اين فرآيند در سنتز، مورفولوژي وخواص مولايت

15- سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی شامل نانوسیمهای هگزافریت باریم در زمینه نانومتخلخل سیلیکا (MCM41)

16- مطالعه تاثير فعال سازي مياني بر سنتز نانوذرات هگزافريت باريم

17- سنتز نانوذرات مواد مغناطيسي دائمي سراميکي به روش هم رسوبي در محيط هاي غير آبي و بررسي تاثير نوع محيط رسوب دهي بر مشخصات محصولات

18- بررسي اثر کاتاليزورها بر واکنش حالت هاي جامد تشکيل نانوذرات BaFe12O19 در سيستم اکسيد آهن / استات باريم

19- تهيه نانوذرات مولايت به روش سل- ژل و بررسي تاثير آسيا کردن مياني بر سينيتيک تشکيل فاز مولايت

20- تهيه نانو ذرات مس به روش احياي مکانوشيميايي اکسيد مس توسط کربن و بررسي تاثير پارامترهاي فرايند در خواص محصول

21- تهيه پودر نانوکامپوزيت Al2O3 و زمينه بر مبناي ترکيب بين فلزي NiAl به روش آلياژسازي مکانيکي

22- بررسی نانوساختار آلیاژسازی مکانیکی شده Ni-Ti و محصول تف جوشی آن

23- سنتز نانو ذرات فريت باريم در محيط شيشه اي و بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند برمشخصات پودر مغناطيسي

24- بررسي روش فرآوري ذرات نانو متري سراميك هاي مغناطيسي به روش هم رسوبي آسيا كردن مكانيكي

25- بررسی روش فرآوری ذرات نانومتری هگزافریت باریم به روشمکانواحتراقی

26- مطالعه ي اثر فرآيند آسيا کاري پر انرژي بر پودر فريت نرم توليد شده به روش سل ژل خوداحتراقي

27- بررسي اثر فرايند آسياکردن پرانرژي قبل و بعد از کلسيناسيون بر نانوپودر

28- تأثير اتمسفر گازي حاوي H2 بر مورفولوژي و ترکيب فازي نانوذرات مغناطيسي هگزافريتها

29- بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز نانوذرات مغناطيسيِ هگزافريت به روش سل-ژل و مطالعه امکان تهيه فيلم هاي نازک به اين روش

30- تاثير اتمسفر گازي حاوي منو اکسيد کربن بر مورفولوژي و ترکيب فازي نانوذرات مغناطيسي هگزافريت ها

31- بهينه سازي ساخت پودر هگزافريت استرانسيم به روش سل - ژل احتراقي

32- تهيه ذرات نانوساختار فريت نيکل با استفاده از تکنيک آلياژسازي مکانيکي

33- بررسي پارامترهاي موثر بر تهيه نانوذرات مگنتيت از هماتيت به روش فعال سازي مکانيکي

34- تاثير عناصر اضافي(Zn) بر فرآيند سنتز پودر فريت نرم نيکل دار به روش سل - ژل خود احتراقی

35- بررسي عوامل موثر و بهينه سازي توليد نانوپودرهاي فريت نرم نيکل دار به روش هم رسوبي

36- بررسي تاثير Surfactant هاي ( فعال كننده هاي سطحي ) مختلف بر پارامترهاي سنتز و خواص فيزيكي پودر هگزافريت استرانسيم سنتز شده به روش سل ژل خود احتراقي

37- بهينه سازي پودر هاي به ابعاد نانو متر فريت نيكل ، تهيه شده به روش سل - ژل خود احتراقي

38- مطالعه مشتقات هيدروکسي کوئينولين و کمپلکسهاي آنها بر روي مواد نانو متخلخل سيليسي و بررسي خواص لومينسانس و جذب فلزات مواد تهيه شده

39- بررسي اثر الکل هاي چند عاملي در سنتز مواد نانو متخلخل سيليسي از نوع MCM-41

40- تهيه نانوبسترهاي کاتاليستي و نشاندن هتروپلي آنيونهاي فلزي بر روي آن به عنوان کاتاليزگرهاي اکسايش

41- بررسي ديناميک بخشي آلياژهاي پليمري محدود شده در ساختارهاي نانو متخلخل 

42- بررسي اثر کمپلکس هاي فلزي تهيه شده از مشتقات 1و 10 فنانترولين در حلال دي متيل سولفوکسيد بر روي نانو ذرات فلزي 

43- سنتزنانوذرات CaWO4 وداپ کردن آنها با يونهاي خاکهاي کمياب طي يک فرآيند احتراقي

44- سنتز مواد نانومتخلخل کربني بر اساس خودآرايي سورفکتانت ها به عنوان قالب هاي نانو در ريخته گري

45- تهيه نانولوله‌هاي کربني با استفاده از مواد نانومتخلخل

46- سنتز مواد نانومتخلخل کربني از نوع CMK و عامل دار کردن سطح آن

47- تهيه مواد نانومتخلخل سيليسي با مرفولوژي کروي به عنوان بستر کاتاليست در پليمريزاسيون

48- رفتار فتوکاتاليستي و آب‌دوستي لايه‌هاي نانومتري دي‌اکسيد تيتانيم

49- توليد پايه کاتاليست پايه سيليکا با حفره هاي نانو به عنوان پايه کاتاليست براي پليمريزاسيون پروپيلن

50- تهيه سيليکاي نانومتخلخل منظم با حفره هاي 50 تا 100 نانومتري

51- مطالعه ساختاري نانووايرهاي تشکيل شده از کمپلکسهاي فلزي با مشتقات 1و10-فنانترولين -5و6- دي اون

52- واکنش ميانروي ترکيبات نانولايه دو بعدي مزوپري با کمپلکس هاي ورنر

53- تغيير سطح سيليس نانوحفره از نوع ترکيبات sba با گروههاي آلي و کاربرد آن در واکنش هاي آلي

54- سنتز تک مرحله اي بتا-استاميدوکتونها در حضور نانومواد متخلخل

55- سنتز تک مرحله اي مشتقات اکتاهيدروکوئينازولين ها، پلي هيدروکوئينون ها و مطالعه استريفيکاسيون الکل ها با انيدريد اسيتيک تحت شرايط بدون حلال در حضور نانومواد متخلخل

56- اثر انيون 1 و 3 بنزن دي سولفونات در سنتز مواد نانو متخلخل سيليلسي در محيط قليايي با سورفکتانت کاتيوني

57- سنتز مواد آلومينوسيليکاتي نانو متخلخل نوع SBA-15 با اندازه حفره هاي بزرگتر از 6 نانومتر

58- سنتز و شناسايي مواد نانو متخلخل Ti/LUS-1 و کاربرد آن‌ها به عنوان نانوراکتور در سنتز مستقيم فنول از بنزن

59- ورود ترکيبات نانومغناطيس در داخل کانالهاي ترکيبات نانو روزن سيليسي فوق منظم با آرايش شش گوشه اي و کاربرد آن به عنوان بستر دارو

60- مطالعه واکنشهاي بيگينلي و تراکم آلدولي متقاطع تحت شرايط بدون حلال در حضور نانو مواد متخلخل

61- سنتز و مطالعه ساختاري کمپلکس هاي نانوساختار حاوي مشتقات 1و10-فنانترولين

62- سنتز ترکيبات نانوحفره با ديواره هيبريدي آلي-معدني و کاربرد آن ها در واکنش هاي شيمي آلي

63- بررسي دياسترو سلکتيويته واکنشهاي ديلز-آلدر در حضور بستر يا کاتاليستهاي نانوحفره اصلاح شده

64- تاثير عناصر آلياژي بر قابليت شيشه اي، نانو بلوري شدن و خواص مکانيکي آلياژهاي آمورف توده اي پايه آهن

65- سنتز موليبدنم دي سيليسايد نانو کريستالي از اکسيد موليبدن به روش مکانو شيميايي و بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند بر مشخصات محصول

66- بررسي اثر افزودن عنصر سوم بر سينتيک تشکيل نانو کريستال بر پايه Mg2Ni توسط آلياژسازي مکانيکي و عمليات حرارتي بعدي

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

 Synthesis and characterization of BaFe12O19/Fe3O4 and BaFe12O19/Fe/Fe3O4 magnetic nanodb-composites
Powder Technology, Volume 221, May 2012, Pages 292-295
M.J. Molaei, A. Ataie, S. Raygan, S.J. Picken, E. Mendes, F.D. Tichelaar
 
PDF

A facile synthesis of TiB2 nanodb-particles via mechano-thermal route
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, In Press, Corrected Proof, Available online 10 March 2012
A. Nozari, S. Heshmati-Manesh, A. Ataie
  PDF 

Sintering of Al2O3–TiB2 nanodb-composite derived from milling assisted sol–gel method
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, In Press, Corrected Proof, Available online 3 March 2012
A. Rabiezadeh, A. Ataie, A.M. Hadian 
PDF 

 One-step facile synthesis of CaCO3 nanodbparticles via mechano-chemical route
Powder Technology, Volume 219, March 2012, Pages 72-77
J. Sargheini, A. Ataie, S.M. Salili, A.A. Hoseinion
 
PDF

 Synthesis of nanodbcrystalline molybdenum by hydrogen reduction of mechanically activated MoO3
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Volume 30, Issue 1, January 2012, Pages 128-132
M. Saghafi, S. Heshmati-Manesh, A. Ataie, A.A. Khodadadi
 
PDF

Magnetic property enhancement and characterization of nanodb-structured barium ferrite by mechano-thermal treatment
Materials Characterization, Volume 63, January 2012, Pages 83-89
M.J. Molaei, A. Ataie, S. Raygan, M.R. Rahimipour, S.J. Picken, F.D. Tichelaar, E. Legarra, F. Plazaola
 
PDF 

Effects of mechanical activation of MoO3/C powder mixture in the processing of nanodb-crystalline molybdenum
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Volume 29, Issue 4, July 2011, Pages 419-423
M. Saghafi, A. Ataie, S. Heshmati-Manesh
 
PDF 

 Role of intensive milling in mechano-thermal processing of TiAl/Al2O3 nanodb-composite
Advanced Powder Technology, In Press, Corrected Proof, Available online 7 May 2011
S. Alamolhoda, S. Heshmati-Manesh, A. Ataie
  PDF

Influence of Al2O3 nanodbparticles on solubility extension of Cr in Cu by mechanical alloying
Acta Materialia, Volume 58, Issue 20, December 2010, Pages 6828-6834
S. Sheibani, S. Heshmati-Manesh, A. Ataie
  PDF 

P22 Thermal damage modeling for investigation the role of hair density in laser hair removal
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, Volume 7, Supplement 1, July 2010, Pages S39-S40
A. Shirkavand, S. Sarkar, L. Ataie-Fashtami, M.R. Alinaghizadeh  PDF

Structural investigation on nanodb-crystalline Cu–Cr supersaturated solid solution prepared by mechanical alloying
Journal of Alloys and Compounds, Volume 495, Issue 1, 9 April 2010, Pages 59-62
S. Sheibani, S. Heshmati-Manesh, A. Ataie
  PDF 

Synthesis and magnetic characterization of MCM-41/CoFe2O4 nanodb-composite
Journal of Alloys and Compounds, Volume 480, Issue 2, 8 July 2009, Pages 681-683
H.R. Emamian, A. Honarbakhsh-raouf, A.
Ataie, A. Yourdkhani  PDF 

Role of process control agent on synthesis and consolidation behavior of nanodb-crystalline copper produced by mechano-chemical route
Journal of Alloys and Compounds, Volume 465, Issues 1–2, 6 October 2008, Pages 78-82
S. Sheibani, A. Ataie, S. Heshmati-Manesh
  PDF 

Kinetics analysis of mechano-chemically and thermally synthesized Cu by Johnson–Mehl–Avrami model
Journal of Alloys and Compounds, Volume 455, Issues 1–2, 8 May 2008, Pages 447-453
S. Sheibani, A. Ataie, S. Heshmati-Manesh
  PDF 

Role of mechanical activation of precursors in solid state processing of nanodb-structured mullite phase
Journal of Alloys and Compounds, Volume 450, Issues 1–2, 14 February 2008, Pages 421-425
N. Behmanesh, S. Heshmati-Manesh, A. Ataie
  PDF 

 Structural evolution in nanodb-crystalline Cu synthesized by high energy ball milling
Materials Letters, Volume 61, Issues 14–15, June 2007, Pages 3204-3207
S. Sheibani, A. Ataie, S. Heshmati-Manesh, G.R. Khayati
  PDF

كنفرانس و كنگره
[Top]

The effect of different precursor milling processes on the phase evolution of nanodbcrystalline barium hexaferrite

Phase Composition, Morphology and Magnetic Properties of Nano-Size Strontium Hexaferrite Particles Produced by Co-Precipitation Route

 Structural evolution in the processing of FE/BaO.6fe2o3 nanodbcomposite via mechanical alloying

 SYNTHESIS OF BaFe12O19/MCM-41MAGNETIC NAN- COMPOSITE

EFFECTS OF VARIOUS PRECURSOR MILLING PROCESSES ON THE CHARACTERISYICS OF NANO-CRYSTALLINE BAO.6Fe2O3

The effects of pH and citric acid contents on the characteristics of NiFe2O4 ferrite nanodbcrystalline powder synthesized by a sol-gel autocombustion method

 Optimization of the Fe/Sr ratio in processing of ultra-fine strontium hexaferrite powders by a sol-gel auto-combustion method

 The effect of anionic surfactant on the sr-hexaferrte nanodbcristalline powder synthesized by a sol-gel auto-combustion

 Comparison of the effects of catonic, anionic and nonionic superfactants on the properties of sr-hexaferrite nanodbpowder synthesized by s sol-gel auto-combustion method

The effect of surfactant hydrocarbon tail length on the cristallite size of strontium hexaferrit nanodbpowders synthesized by a sol-gel auto-combustion method

The physical properties of NiFe2O4 ferrite nanodbcrystalline powders synthesized by a sol-gel auto-combustion method

 Effect of different fuels on the strontium hexaferrite nanodbpowder synthesized by a surfactant assisted sol-gel

Optimazation of milling time before and after recalcination on the magnetic properties of HTR processed strontum hexaferrite powder

The effective parame on the preparation of NIFE204 ferrite nanodbcrystalline powders by a sol-gel autocombustion method

 Surfactant-assisted sol-gel auto-combustion synthesis of Sr-hexaferrite nanodbpowder using different fuels and basic agents

Optimization of the Fe/Sr ratio in processing of ultra-fine strontium hexaferrite powders by a sol-gel auto-combustion methode in the presence of trimethylamine

بررسي نقش سورفکتانت به عنوان کنترل کننده اندازه ذرات پودر مغناطيسي هگزافريت استرانسيم سنتز شده به روش سل-ژل خوداحتراقي

Surfactant-assisted sol-gel auto-combustion synthesis of Sr-hexaferrite nanodbpowder using different fuels and basic agents University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved