گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی->نانو كاتاليستها و نانو مواد متخلخل
اعضاي هيئت علمي
[Top]

ردیفنام ونام خانوادگیدانشکده
1دکتر يدالله مرتضويمهندسي شيمي
2دکتر عليرضا بديعيشيمي
3دکتر علي نعمتي­خراطشيمي
4دکتر عليرضا عباسيشيمي
5دکتر شهره فاطميمهندسي شيمي
6دکتر عباسعلي خداداديمهندسي شيمي

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

1- بررسي اثر مواد اکسيژن دار روي رشد نانولوله هاي کربني به روش کاتاليزور شناور

2- سنتز نانولوله هاي کربني با اندازه هاي کنترل شده به روش نشاندن کاتاليستي بخار هيدروکربن

3- عامل‌دار کردن نانولوله‌هاي کربني جهت استفاده در نانوکامپوزيت‌هاي پليمري

4- اثر پايدار نمودن نانوذرات فلز بر رشد نانولوله هاي کربني به روش نشاندن کاتاليستي بخار شيميايي

5- سنتز نانوذرات TiO2 و کاربرد آن در سنسور گاز

6- بررسي اثر نانوذرات طلا و ديگر ارتقا دهنده هاي اکسيد فلزات نيمه هادي بر سنسور انتخابگر CO نيمه هادي اکسيد قلع

7- تبديل DME به هيدروکربن ها روي کاتاليست H-ZSM-5 و بررسي عملکرد آن 

8- بررسي و کاربرد نانوکاتاليستها در مبدل هاي موتور هاي گازسوز

9- کاربرد نانولوله هاي کربني عامل‌دار شده در جذب فلزات سنگين

10- ساخت و بررسي نانوکاتاليست اکسيداسيون انتخابي مونواکسيد کربن در جريان هيدروژن پيل هاي سوختي (PROX)

11- ساخت و بررسي حسگر انتخابگر متان يا گاز مايع در حضورمونوکسيدکربن و الکل با استفاده از فيلتر کاتاليستي نانوذرات طلا

12- حسگر نانولوله هاي کربني عاملدارشده براي گازهاي شيميايي

13- بررسي اثر نانوذرات سريا- زيرکونيا در بهبود مبدل هاي کاتاليستي

14- لايه نشاني نانوذرات اکسيد قلع ارتقاء يافته به روش سونوشيمي و کاربرد آن در سنسور گاز

15- بررسي اثرات آلومينيوم زدايي زئوليت Y به منظور دستيابي به زئوليت Y فوق پايدار

16- بررسي اثرات ماتريس و افزودني ها بر عملكرد كاتاليست واحد كراكينگ كاتاليستي

17- تهيه نانو ذرات دي اکسيد قلع با مواد افزودني به روش سنتز احتراقي و کاربرد آن در سنسور گاز

18- عامل دار کردن نانولوله هاي کربني به وسيله پلاسما

19- اثر افزودن نانوذرات فلزات گرانبها بر عملکرد مبدل هاي کاتاليستي نوع پروسکايت

20- مدلسازي نانولوله هاي کربني تک ديواره به روش اجزاي محدود به منظور تعيين خواص مکانيکي موثر

21- سنتز نانوذرات MgO و كاربرد آن در رفع آلاينده هاي زيست محيطي

22- سنتز نانولوله هاي كربني در بسترهاي سيال

23- بررسي نانولوله هاي كربني به عنوان پايه كاتاليست كبالت در سنتز فيشر-تروپش(FTS) و مقايسه آن با پايه آلومينا

24- تهيه نانولوله هاي کربني به روش CVD کاتاليستي و پلاسمايي

25- مطالعه مشتقات هيدروکسي کوئينولين و کمپلکسهاي آنها بر روي مواد نانو متخلخل سيليسي و بررسي خواص لومينسانس و جذب فلزات مواد تهيه شده

26- بررسي اثر الکل هاي چند عاملي در سنتز مواد نانو متخلخل سيليسي از نوع MCM-41

27- تهيه نانوبسترهاي کاتاليستي و نشاندن هتروپلي آنيونهاي فلزي بر روي آن به عنوان کاتاليزگرهاي اکسايش

28- بررسي ديناميک بخشي آلياژهاي پليمري محدود شده در ساختارهاي نانو متخلخل 

29- بررسي اثر کمپلکس هاي فلزي تهيه شده از مشتقات 1و 10 فنانترولين در حلال دي متيل سولفوکسيد بر روي نانو ذرات فلزي 

30- سنتزنانوذرات CaWO4 وداپ کردن آنها با يونهاي خاکهاي کمياب طي يک فرآيند احتراقي

31- سنتز مواد نانومتخلخل کربني بر اساس خودآرايي سورفکتانت ها به عنوان قالب هاي نانو در ريخته گري

32- تهيه نانولوله‌هاي کربني با استفاده از مواد نانومتخلخل

33- سنتز مواد نانومتخلخل کربني از نوع CMK و عامل دار کردن سطح آن

34- تهيه مواد نانومتخلخل سيليسي با مرفولوژي کروي به عنوان بستر کاتاليست در پليمريزاسيون

35- رفتار فتوکاتاليستي و آب‌دوستي لايه‌هاي نانومتري دي‌اکسيد تيتانيم

36- توليد پايه کاتاليست پايه سيليکا با حفره هاي نانو به عنوان پايه کاتاليست براي پليمريزاسيون پروپيلن

37- تهيه سيليکاي نانومتخلخل منظم با حفره هاي 50 تا 100 نانومتري

38- مطالعه ساختاري نانووايرهاي تشکيل شده از کمپلکسهاي فلزي با مشتقات 1و10-فنانترولين -5و6- دي اون

39- واکنش ميانروي ترکيبات نانولايه دو بعدي مزوپري با کمپلکس هاي ورنر

40- تغيير سطح سيليس نانوحفره از نوع ترکيبات sba با گروههاي آلي و کاربرد آن در واکنش هاي آلي

41- سنتز تک مرحله اي بتا-استاميدوکتونها در حضور نانومواد متخلخل

42- سنتز تک مرحله اي مشتقات اکتاهيدروکوئينازولين ها، پلي هيدروکوئينون ها و مطالعه استريفيکاسيون الکل ها با انيدريد اسيتيک تحت شرايط بدون حلال در حضور نانومواد متخلخل

43- اثر انيون 1 و 3 بنزن دي سولفونات در سنتز مواد نانو متخلخل سيليلسي در محيط قليايي با سورفکتانت کاتيوني

44- سنتز مواد آلومينوسيليکاتي نانو متخلخل نوع SBA-15 با اندازه حفره هاي بزرگتر از 6 نانومتر

45- سنتز و شناسايي مواد نانو متخلخل Ti/LUS-1 و کاربرد آن‌ها به عنوان نانوراکتور در سنتز مستقيم فنول از بنزن

46- ورود ترکيبات نانومغناطيس در داخل کانالهاي ترکيبات نانو روزن سيليسي فوق منظم با آرايش شش گوشه اي و کاربرد آن به عنوان بستر دارو

47- مطالعه واکنشهاي بيگينلي و تراکم آلدولي متقاطع تحت شرايط بدون حلال در حضور نانو مواد متخلخل

48- سنتز و مطالعه ساختاري کمپلکس هاي نانوساختار حاوي مشتقات 1و10-فنانترولين

49- سنتز ترکيبات نانوحفره با ديواره هيبريدي آلي-معدني و کاربرد آن ها در واکنش هاي شيمي آلي

50- بررسي دياسترو سلکتيويته واکنشهاي ديلز-آلدر در حضور بستر يا کاتاليستهاي نانوحفره اصلاح شده

51- بررسي آنيون هاي Nanofluoro-1-butanesulfonate و Dodecyl sulfate در سنتز مواد نانومتخلخل سيليسي با استفاده از سورفکتانتهاي آلي کاتيوني در محيط هاي قليايي

52- بهينه سازي ساخت پودر هگزافريت استرانسيم به روش سل - ژل احتراقي

53- تاثير عناصر اضافي(Zn) بر فرآيند سنتز پودر فريت نرم نيکل دار به روش سل - ژل خود احتراقي

54- بررسي عوامل موثر و بهينه سازي توليد نانوپودرهاي فريت نرم نيکل دار به روش هم رسوبي

55- بررسي تاثير Surfactant هاي ( فعال كننده هاي سطحي ) مختلف بر پارامترهاي سنتز و خواص فيزيكي پودر هگزافريت استرانسيم سنتز شده به روش سل ژل خود احتراقي

56- تهيه و بررسي کاتاليزگرهاي پلي اکسو آنيون در بستر اکسيدهاي فلزي و نافلزي

57- تهيه و شناسايي نانو بسترهاي کاتاليستي ساپورت شده با سيستمهاي دو فلزي و بکارگيري آن در واکنش کاتاليستي هيدروسولفورزدايي برش سنگين نفت (گازوييل)

58- تهيه کاتاليزگرهاي پالاديم و پلاتين روي بستر آلومينا به روش سل ژل و بررسي عملکرد آنها در واکنش اکسايش گلوکز توسط اکسيژن مولکولی

59- مطالعه مشتقات هيدروکسي کوئينولين و کمپلکسهاي آنها بر روي مواد نانو متخلخل سيليسي و بررسي خواص لومينسانس و جذب فلزات مواد تهيه شده

60- سنتز ريز ذرات غربال ملکولي شبه زئوليتي جهت جداسازي کربن دي اکسيد از متان

61- بررسي توليد ريزذرات دارويي با بکارگيري دي اکسيد کربن فوق بحراني

62- ساخت و ارزيابي کاتاليست ساپو به منظور فرآيند تبديل متانول به الفين هاي سبک

63- سنتز و ارزيابي غربال مولکولي زئوليتي به منظور جداسازي گازهاي سبک

64- توليد و ارزيابي نانوذرات ليپيدي جامد به روش هموژنيزاسيون و بهينه سازي پارامترهاي عملياتي

65- بررسي ميزان ظرفيت جذب و انتخاب‌پذيري در مخلوط هاي گازي دوجزئي توسط نانولوله‌هاي کربني چند ديواره اصلاح‌شده

66- مدلسازي ترموديناميکي تعادل فازي گاز- جامد در سيستم هاي جذب گازهاي سبک ( هيدروژن – متان) در نانو لوله هاي کربني چند ديواره با استفاده از معادلات ترموديناميکي انرژي گيبس

67- سنتز غربال ملکولي شبه زئوليتي و لايه نشاني بر پايه سراميکي به منظور استفاده در فرايند جداسازي گازهاي سبک

68- بررسي جذب و ذخيره سازي گاز طبيعي (متان) در نانولوله هاي کربني

69- بررسي فرايندهاي جذب گاز هيدروژن روي نانوساختارهاي کربني مورد استفاده در ذخيره سازي هيدروژن

70- اثر مورفولوژي و مواد افزودني بر عملکرد کاتاليستي و حسگري نانوساختارهاي دي اکسيد قلع

71- ساخت لايه هاي حساس بر پايه نانوساختارهاي هيبريدي ومشخصه يابي و مطالعه خواص حسگري به منظور کاربرد در حسگر گاز

72- ذخيره سازي هيدروژن در نانولوله هاي كربني

73- بررسي اثر پايه بر کارايي کاتاليست هاي پلاتين در فرايند هيدروژن زدايي از پروپان

74- مطالعه اثر نانوذرات طلاي سنتز شده به رو ش فتوشيمي بر سلولهاي( عصبي) و ميکروتوبولهاي استخراج شده از مغز

75- ساخت و بررسي حسگر انتخابگر متان يا گاز مايع در حضورمونوکسيدکربن و الکل با استفاده از فيلتر کاتاليستي نانوذرات طلا

76- بررسي خواص الکتروني و برخي از پارامترهاي سينتيکي آنزيم کولين اکسيداز در سطح الکترود مديفاي شده با نانولوله هاي کربني

77- تهيه و تعيين مشخصات كاربيد تنگستن نانوفازي و مطالعه تغييرات فازي در حين كربوريزاسيون

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

Effect of α-Fe2O3 addition on the morphological, optical and decolorization properties of ZnO nanodbstructures
Materials Chemistry and Physics, Volume 133, Issue 1, 15 March 2012, Pages 311-316
Rasol Abdullah Mirzaie, Firouzeh Kamrani, Azam Anaraki Firooz, Abbas Ali Khodadadi
 
PDF 

 CeO2 doped ZnO Flower-like Nanostructure sensor selective to ethanol in presence of CO and CH4
Sensors and Actuators B: Chemical, In Press, Accepted Manuscript, Available online 2 March 2012
Naghmeh Faal Hamedani, Ali Reza Mahjoub, Abbas Ali khodadadi, Yadollah Mortazavi 
PDF
 

Highly sensitive and selective sensors to volatile organic compounds using MWCNTs/SnO2
Sensors and Actuators B: Chemical, In Press, Corrected Proof, Available online 18 February 2012
Sadegh Ahmadnia-Feyzabad, Abbas Ali Khodadadi, Masoud Vesali-Naseh, Yadollah Mortazavi
 
PDF

Apple – biomorphic synthesis of porous ZnO nanodbstructures for glucose direct electrochemical biosensor
Current Applied Physics, In Press, Corrected Proof, Available online 21 January 2012
Hengameh Fatemi, Abbas Ali Khodadadi, Azam Anaraki Firooz, Yadollah Mortazavi
 
PDF

 Nanostructured SnO2–ZnO sensors: Highly sensitive and selective to ethanol
Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 160, Issue 1, 15 December 2011, Pages 1298-1303
Sahar Hemmati, Azam Anaraki Firooz, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi
 
PDF

 Microwave assisted fast synthesis of various ZnO morphologies for selective detection of CO, CH4 and ethanol
Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 156, Issue 2, August 2011, Pages 737-742
Naghmeh Faal Hamedani, Ali Reza Mahjoub, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi
 
PDF

High photocatalytic activity of Zn2SnO4 among various nanodbstructures of Zn2xSn1−xO2 prepared by a hydrothermal method
Chemical Engineering Journal, Volume 165, Issue 2, 1 December 2010, Pages 735-739
Azam Anaraki Firooz, Ali Reza Mahjoub, Abbas Ali Khodadadi, Maryam Movahedi
 
PDF

The effects of carrier gas and liquid feed flow rates on longitudinal patterns of CNT growth
Materials Chemistry and Physics, Volume 124, Issues 2–3, 1 December 2010, Pages 1139-1145
Morteza Maghrebi, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Mohsen Rahimi, Ali Sane, Zviad Tsakadze, Subodh Mhaisalkar
 
PDF

Synthesis and gas-sensing properties of nanodb- and meso-porous MoO3-doped SnO2
Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 147, Issue 2, 3 June 2010, Pages 554-560
Azam Anaraki Firooz, Takeo Hyodo, Ali Reza Mahjoub, Abbas Ali Khodadadi, Yasuhiro Shimizu
 
PDF

Fast and clean functionalization of carbon nanodbtubes by dielectric barrier discharge plasma in air compared to acid treatment
Carbon, Volume 48, Issue 5, April 2010, Pages 1369-1379
Masoud Vesali Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Fathollah Pourfayaz, Ommolbanin Alizadeh, Morteza Maghrebi
 
PDF

The synthesis and spectroscopic characterization of nanodb calcium fluorapatite using tetra-butylammonium fluoride
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 83, Issue 1, December 2011, Pages 379-383
Mehdi Sheykhan, Akbar Heydari, Leila Ma’mani, Alireza Badiei
 
PDF

Synthesis and characterization of new proton conducting hybrid membranes for PEM fuel cells based on poly(vinyl alcohol) and nanodbporoussilica containing phenyl sulfonic acid
International Journal of Hydrogen Energy, Volume 36, Issue 20, October 2011, Pages 13310-13316
Hossein Beydaghi, Mehran Javanbakht, Hossein Salar Amoli, Alireza Badiei, Yeganeh Khaniani, Mohammad Reza Ganjali, Parviz Norouzi, Majid Abdouss
 
PDF

Oxovanadium(IV) salophen complex covalently anchored to multi-wall carbon nanodbtubes (MWNTs) as heterogeneous catalyst for oxidation of cyclooctene
Chemical Engineering Journal, Volume 173, Issue 2, 15 September 2011, Pages 651-658
Masoud Salavati-Niasari, Alireza Badiei, Kamal Saberyan
 
PDF

Production of Ultrafine Drug Particles through Rapid Expansion of Supercritical Solution; A Statistical Approach
Powder Technology, In Press, Accepted Manuscript, Available online 29 March 2012
Masoomeh Pourasghar, Shohreh Fatemi, Alireza Vatanara, Abdolhossein Rouholamini Najafabadi
 
PDF

Loading hydrophilic drug in solid lipid media as nanodbparticles: Statistical modeling of entrapment efficiency and particle size
International Journal of Pharmaceutics, Volume 424, Issues 1–2, 15 March 2012, Pages 128-137
Maryam Ghadiri, Shohreh Fatemi, Alireza Vatanara, Delaram Doroud, Abdolhossein Rouholamini Najafabadi, Majid Darabi, Amir Abbas Rahimi
 
PDF

 Development of T type zeolite for separation of CO2 from CH4 in adsorption processes
Chemical Engineering Research and Design, In Press, Corrected Proof, Available online 8 February 2012
Mina Doroudian Rad, Shohreh Fatemi, S. Mojtaba Mirfendereski 
PDF

كنفرانس و كنگره
[Top]

 Continuous production of bulk carbon nanodbtubes on loating catalysts on MgO in a fluidized bed reactor

Continuous removal of amorphous carbon by CO2 during carbon nanodbtube synthesis by CCVD

One dimensional hollow nanodbstructures of H-MoO3/SnO2 synthesized from well-defined multi-side walls

Hydrothermal synthesis of tin oxide nanodbstructured hollow microspheres University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved