گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی->نانو-زيست حسگرها
اعضاي هيئت علمي
[Top]

 

ردیفنام ونام خانوادگیدانشکده
1دكتر محمدرضا گنجعليشيمي
2دکتر هدايت ا... قورچيانمركز تحقيقات IBB
3دکتر پرويز نوروزيشيمي
4دکتر شمس­الدين مهاجرزادهمهندسي برق و كامپيوتر
5دكتر صراف­زادهمهندسی شیمی
 

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

1- بررسی خصوصیات الکتروشیمیایی و ساختاری هموگلوبین تحت اثر اندرکنش با تعدادی از فسفاتهای آلی و کاربرد آن به عنوان بیوسنسور H2O2

2- بررسی خواص الکتروشیمیایی آنزیم گلوکزاکسیدان متصل شده روی نانو ذرات مغناطیسی به عنوان بیوسنسور گلوکز

3- بررسی روش اصلاح الکترود بر پایه نانولوله های کربنی برای ساخت زیست حسگر آنزیمی

4- ریز ماشین کاری بدنه برای ساخت حسگر شتاب و نانو سیم ها

5- بهره گیری از نانوذرات کربن و طلا جهت بهبود انتقال الکترون در آنزیم سوپر اکسید دیسوستاز (SOD)

6- انداره گیری غیر مستقیم ارگانوفسفرها با استفاده از روش های مدرن الکتروشیمیایی و آنزیم تثبیت شده

7- بررسی خواص الکترونی و برخی از پارامترهای سینتیکی آنزیم کولین اکسیداز در سطح الکترود مدیفای شده با نانولوله های کربنی

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

The inhibitory effect of ethylenediamine on mushroom tyrosinase
International Journal of Biological Macromolecules, Volume 50, Issue 3, 1 April 2012, Pages 573-577
Mahdi Alijanianzadeh, Ali Akbar Saboury, Mohammad Reza Ganjali, Hamid Hadi-Alijanvand, Ali Akbar Moosavi-Movahedi
  PDF

Heptadentate Schiff-base based PVC membrane sensor for Fe(III) ion determination in water samples
Materials Science and Engineering: C, Volume 32, Issue 3, 1 April 2012, Pages 564-568
Hassan Ali Zamani, Mohammad Reza Ganjali, Farnoush Faridbod, Masoud Salavati-Niasari
  PDF

A novel dichromate-sensitive fluorescent nanodb-chemosensor using new functionalized SBA-15
Analytica Chimica Acta, Volume 715, 17 February 2012, Pages 80-85
Morteza Hosseini, Vinod Kumar Gupta, Mohammad Reza Ganjali, Zahra Rafiei-Sarmazdeh, Farnoush Faridbod, Hassan Goldooz, Ali Reza Badiei, Parviz Norouzi
  PDF

A novel permanganate-sensitive fluorescent nanodb-chemosensor assembled with a new 8-hydroxyquinoline-functionalized SBA-15
Talanta, Volume 88, 15 January 2012, Pages 684-688
Mohammad Reza Ganjali, Vinod Kumar Gupta, Morteza Hosseini, Zahra Rafiei-Sarmazdeh, Farnoush Faridbod, Hassan Goldooz, Ali Reza Badiei, Parviz Norouzi
  PDF

Synthesis and characterization of new proton conducting hybrid membranes for PEM fuel cells based on poly(vinyl alcohol) and nanodbporous silica containing phenyl sulfonic acid
International Journal of Hydrogen Energy, Volume 36, Issue 20, October 2011, Pages 13310-13316
Hossein Beydaghi, Mehran Javanbakht, Hossein Salar Amoli, Alireza Badiei, Yeganeh Khaniani, Mohammad Reza Ganjali, Parviz Norouzi, Majid Abdouss
  PDF 

 Retraction notice to “Determination of the theoretical and experimental electrochemical standard potentials of (o)-diphenols” [J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 896 (2009) 63–68]
Computational and Theoretical Chemistry, Volume 966, Issues 1–3, June 2011, Page 393
Siavash Riahi, Abdolmajid Bayandori Moghaddam, Mohammad Reza Ganjali, Parviz Norouzi
  PDF

Separation and preconcentration system based on microextraction with ionic liquid for determination of copper in water and food samples by stopped-flow injection spectrofluorimetry
Food and Chemical Toxicology, Volume 49, Issue 5, May 2011, Pages 1086-1091
Mohsen Zeeb, Mohammad Reza Ganjali, Parviz Norouzi, Mohamad Reza Kalaee
  PDF 

Praseodymium analysis in aqueous solution by Pr3+–PVC membrane sensor based on N,N′-bis(4-hydroxysalicylidene)-1-3-phenylenediamine
Materials Science and Engineering: C, Volume 31, Issue 2, 12 March 2011, Pages 307-312
Hassan Ali Zamani, Ali Arvinfar, Fatemeh Rahimi, Alihossien Imani, Mohammad Reza Ganjali, Soraia Meghdadi
  PDF 

  A new Schiff's base ligand immobilized agarose membrane optical sensor for selective monitoring of mercury ion
Journal of Hazardous Materials, Volume 186, Issues 2–3, 28 February 2011, Pages 1794-1800
Kamal Alizadeh, Razieh Parooi, Payman Hashemi, Behrooz Rezaei, Mohammad Reza Ganjali
  PDF

 Highly efficient removal and preconcentration of lead and cadmium cations from water and wastewater samples using ethylenediamine functionalized SBA-15
Desalination, Volume 266, Issues 1–3, 31 January 2011, Pages 182-187
Leila Hajiaghababaei, Alireza Badiei, Mohammad Reza Ganjali, Safdar Heydari, Yeganeh Khaniani, Ghodsi Mohammadi Ziarani
  PDF

كنفرانس و كنگره
[Top]

پر نشدهUniversity Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved