گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی->نانو محاسبات
اعضاي هيئت علمي
[Top]

ردیفنام ونام خانوادگیدانشکده
1دکتر مهرداد رئيسي­دهكرديمهندسي مكانيك
2دكتر فرشاد كوثريمهندسي مكانيك
3دكتر علي مقاريشيمي
4دكتر حسن به­نژادشيمي
5دکتر حسن يوسفي­آذري­نژادرياضي،آمار و كامپيوتر
 

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

1- پیش بینی جریان سیال در میکرو و نانو کانالها به کمک روش لتیس بولتزمن 

2- مدل سازی جریان های گاز در مقیاس میکرو و نانو با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو 

3- بررسی عددی ضرایب انتقال حرارت و افت فشار برای نانوسیالات مختلف در جریانهای آرام و درهم 

4- بررسی روش های مختلف تحلیل جریان سیال درون میکرو و نانو کانال ها به منظور شبیه سازی جریان سیال درون این نوع از کانال ها 

5- شبیه سازی دینامیک ملکولی نانو آلیاژها و محاسبه ضرایب انتقالی و خواص دینامیکی و ساختاری آنها

6- مدلسازی و شبیه‌سازی مولکولی فرآیند انتقال از محیط‌های نانوتخلخل 

7- تعیین گروه تقارنی نانولوله های کربنی و نانوچنبره ها و محاسبه جداول نمرشت و Q-سرشت های آنها 

8- مقادیر ویژه و مقادیر ویژه لاپلاسی یک گراف و کاربردهای آن در محاسبه انرژی فولرن‌ها 

9- محاسبه اندیس مقاومت و طیف لاپلاسی یک گراف و کاربرد آن در محاسبه مقاومت نانولوله های کربنی 

10- اندیس وینر نانو شیپورها و نانو مخروط ها 

11- اندیسهای PI نانولوله های [SC4C8[q,2pپوشیده شده با C4 و C8 

12- همبندی یالی دوری گرافهای فولرین و (K,6) قفس ها 

13- خواص ساختاری گرافهای مربوط به فولرین ها 

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

Numerical study of electroosmotic micromixing of non-Newtonian fluids
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Volume 166, Issues 17–18, 18 September 2011, Pages 965-971
Mohammad Hadigol, Reza Nosrati, Ahmad Nourbakhsh, Mehrdad Raisee
  PDF

Closed formulas for the number of small paths, independent sets and matchings in fullerenes
Applied Mathematics Letters, In Press, Corrected Proof, Available online 6 February 2012
A. Behmaram, H. Yousefi-Azari, A.R. Ashrafi
  PDF

Calculating the edge Wiener and edge Szeged indices of graphs
Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 235, Issue 16, 15 June 2011, Pages 4866-4870
H. Yousefi-Azari, M.H. Khalifeh, A.R. Ashrafi 
PDF

Some new results on distance-based graph invariants
European Journal of Combinatorics, Volume 30, Issue 5, July 2009, Pages 1149-1163
M.H. Khalifeh, H. Yousefi-Azari, A.R. Ashrafi, S.G. Wagner
  PDF

The first and second Zagreb indices of some graph operations
Discrete Applied Mathematics, Volume 157, Issue 4, 28 February 2009, Pages 804-811
M.H. Khalifeh, H. Yousefi-Azari, A.R. Ashrafi
  PDF 

A matrix method for computing Szeged and vertex PI indices of join and composition of graphs
Linear Algebra and its Applications, Volume 429, Issues 11–12, 1 December 2008, Pages 2702-2709
M.H. Khalifeh, H. Yousefi-Azari, A.R. Ashrafi
  PDF 

Szeged index of some nanodbtubes
Current Applied Physics, Volume 8, Issue 6, October 2008, Pages 713-715
H. Yousefi-Azari, B. Manoochehrian, A.R. Ashrafi
  PDF 

The hyper-Wiener index of graph operations
Computers & Mathematics with Applications, Volume 56, Issue 5, September 2008, Pages 1402-1407
M.H. Khalifeh, H. Yousefi-Azari, A.R. Ashrafi
  PDF

Vertex and edge PI indices of Cartesian product graphs
Discrete Applied Mathematics, Volume 156, Issue 10, 28 May 2008, Pages 1780-1789
M.H. Khalifeh, H. Yousefi-Azari, A.R. Ashrafi
  PDF 

كنفرانس و كنگره
[Top]

Szeged Index of Some Nanotube

Wiener Index of Some Molecular Graphs related to nanodbtube and nanodbtori 

Computing vertex-PI index of single and multi-walled nanodbtubes

Computing PI Polynomials of some nanodbstructuresUniversity Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved