گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی
نانو كامپوزيت

-

نانو كاتاليستها و نانو مواد متخلخل

-

نانو پوشش ها

-

نانو مواد مغناطيسي

-

مواد ريزدانه (UFG)

-

نانو الكترومكانيك

-

نانو فتونيك

-

نانو لايه ها

-

نانو سيالات

-

نانو محاسبات

-

نانو زيست ملكولها

-

نانو زيست سيستم ها

-

نانو-زيست حسگرها

-University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved