شبکه هاي آزمايشگاهي

شبکه هاي آزمايشگاهي->دانشكده مهندسي شيمي ->آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانوساختار
آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانوساختار
[Top]

 

 

- آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانوساختار 

سرپرستان آزمایشگاه: دکتر عباسعلی خدادادی و دکتر یداله مرتضوی

آدرس: پردیس دانشکده­های فنی- دانشکده مهندسی شیمی- طبقه دوم- ساختمان آب­شناسی

آدرس سایت اینترنتی: www.cans.ut.ac.ir

ایمیل: cans@ut.ac.ir

تلفن: 61112212 و 66967787

دورنگار: 66967787

زمینه­های پژوهش کلی: سنتز و عاملدار کردن نانولوله­های کربنی، حسگرهای گازی و زیستی، نانوکاتالیست­ها

توضیحات: آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانوساختار دارای تجهیزات وسیعی برای ساخت نانوساختارها، تعیین مشخصات آنها و کاربردهای کاتالیستی، حسگری، فتوکاتالیستی، بیوحسگری، الکتروکاتالیستی و می­باشد.

نانوساختارها با استفاده از دستگاههای مایکروویو، اولتراسوند، پلاسما، اتوکلاو، سانتریفیوژ و دستگاه الکتروریسی ساخته شده و با عملیات حرارتی در آون و کوره­های تا دماهای 1200، 1400 یا 1700 درجه سانتیگراد آماده می­شوند. مشخصات این نانوساختارها با استفاده از دستگاههای موجود در آزمایشگاه همچون سطح ویژه BET، جذب شیمیایی TPD، احیاء TPR با برنامه دمایی و نیز FTIR-DRIFTS، UV-Vis و استفاده از خدمات آنالیز SEM، TEM،XRD  و دانشگاه تعیین می­گردد. این نانوساختارها پس از سنتز و تعیین مشخصات در کاربردهای مختلفی همچون حسگرهای گازی، تبدیل گاز طبیعی به سوخت­های مایع، گوگردزدایی سوخت­ها، تولید اولفین­های سبک از پارافین­های متناظر، کراکینگ کاتالیستی بستر سیال، کاتالیست خودرو، نانوکاتالیست سوخت دیزل، بیوحسگرها، غشاءها و تست می­گردند.

 مشخصات تجهیزات موجود در آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

انواع دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC)

جهت آنالیز ترکیبات آلی فرار و گازی 

مدل و شرکت سازنده این دستگاهها به شرح زیر است:

*      Varian CP-3800

MultiColumns- MultiValves with TCD & FID

*       CARLE 400AGC

MultiColumns- MultiValves with TCD & FID

*       Perkin Elmer 8410                                                                     Varian CP-3800        

*       Shimadzu GC-8A

*       GC-Chrom

(ترکیبات گوگردی) FPDFID

دستگاه اندازه ­گیری سطح ویژه مواد نانوساختار (BET) و دفع و احیا و اکسیداسیون با برنامه دمایی (TPD-TPR-TPO)

مدل و شرکت سازنده: Quantachrome ChemBET 3000

تعیین توزیع سایت­های اسیدی- بازی، فلزی و ، قابلیت احیای (TPR) فازهای مختلف و اکسیداسیون (TPO) و دفع (TPD) با برنامه دمایی مواد نانوساختار همچون نانوکاتالیست­ها، نانوجاذبها، نانومواد و نانوغشاءها

 

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)

مدل و شرکت سازنده: BRUKER VECTOR22

دارای سل­های DRIFTS (برای جامدات)، گازی و مایع جهت شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات

کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (GC-MS)

مدل و شرکت سازنده: ThermoQuest TRACE MS

                                                                                                    With TCD & FID

جداسازی، شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات گازی و آلی فرار تا دمای C 300 

 

دستگاههای تست عملکرد کاتالیست ها (کاتاتست ها) و حسگرها

کاتاتست­ها دستگاههای اتوماتیک مجهز به کنترل­کننده­های جریان جرمی (MFC) و دما (PID)، راکتورهای کوارتز و می­باشند که با آنالیزهایOn-Line  گاز کروماتوگرافی (GC)، اسپکتروسکوپی جرمی (GC-MS) و طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) در تست عملکرد کاتالیست­ها و حسگرها استفاده می­گردد.

تبدیل گاز طبیعی به سوختهای مایع با کروماتوگرافی گازی On-Line

بررسی فعالیت و انتخابگری نانوکاتالیست­ها با امکان آنالیز طیف وسیع محصولات از CO، H2 و CH4 تا هیدروکربنهای سنگین C20

دستگاه بررسی، تست استاندارد و کالیبراسیون حسگرهای گاز

برای حسگرهای منواکسید کربن، گاز شهری (متان)، LPG، الکل، H2S و

 

 

هیدروتریتینگ با دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز گوگرد

بررسی عملکرد (نانو)کاتالیست­ها و (نانو)جاذب­های گوگردزدایی

 

دستگاه کاتاتست کراکینگ کاتالیستی بستر سیال

تبدیل برشهای سنگین نفت و ترکیبات مدل آنها به برشهای سبک بخصوص بنزین 

 

دستگاه تست نانوکاتالیست­های خودرو (کاتاتست خودرو)

بررسی و تست عملکرد کاتالیست­های خودرو برای کاهش آلاینده های CO، HC، NOX  و دوده

 

دهیدروژناسیون اکسایشی­پارافین های سبک (اتان، پروپان و ) به اولفین­ها با کروماتوگرافی گازی On-Line

 

موتور دیزلی و شبیه­ساز آزمایشگاهی آن برای بررسی نانوکاتالیست­های سوخت و دیزل

مدل و شرکت سازنده: Lombardini 3LD510

برای بررسی افزودنی­های سوخت از جمله نانوکاتالیست­ها برای کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده­ها از جمله دوده و  NOx

 

 

 

 

 

دستگاههای سنتز و عاملدار کردن مواد نانوساختار

دستگاه نشاندن لایه اتمی (ALD)

برای نشاندن لایه به لایه روی مواد متخلخل از جمله کاتالیست­ها، جاذبها، غشاءها، مواد حساس حسگرها و نانولوله­های کربنی بصورت یکنواخت و با دقت دهم نانومتر

 

دستگاههای ساخت نانولوله­های کربنی تک و چند دیواره

برای ساخت نانولوله­های کربنی به روشهای CVD و کاتالیست شناور

 

 

دستگاه تولید نانوذرات در شعله

در این دستگاه، پیش ماده به همراه هوا و سوخت در شعله در زمان کوتاه، انواع نانوذرات اکسید فلزی از جمله سیلیکا، تیتانیا و را در مقیاس نیمه صنعتی تولید می­کند.

 

دستگاه پلاسمای ولتاژ و فرکانس بالا

مدل و شرکت سازنده: Trek 10/40A

عاملدار کردن سطوح مواد پلیمری، اکسیدی، نانولوله­های کربنی و

انجام واکنش­های شیمیایی در پلاسمای سرد. دارای محفظه عاملدار کردن، سنتز و واکنش

 

دستگاه الکتروریسی

تولید نانوالیاف پلیمری، نانوسیم­ها و نانوکامپوزیت­های مواد نانوساختار

 

دستگاه سنتز احتراقی مایکروویو و سنتز هیدروترمال مواد نانوساختار

سنتز زئولیت­ها و نانوساختارها با مورفولوژیهای مختلف

 

التراسونیک

مدل و شرکت سازنده: Heilscher UIS250 V

 

انواع کوره­های الکتریکی،  ◦C1600 ,1350 ,1200 با قابلیت برنامه ریزی دمایی 

 University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved