پرديس ها و دانشكده ها

پرديس ها و دانشكده ها->پردیس دانشکده های فنی->دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
اعضاء هیئت علمی
[Top]

ابراهیم اصل سلیمانی

علی افضلی کوشا

غلامعلی حسین زاده

حمید سلطانیان زاده

محمود شاه آبادی

امید شعاعی

سعید صفری

سید امید فاطمی

مرتضی فتحی پور

سید مهدی فخرایی

رضا فرجی دانا

سیامک محمدی

سید شمس الدین مهاجر زاده

زین العابدین نوابی شیرازی

 

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

 

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

پر نشده

كنفرانس و كنگره
[Top]

پر نشدهUniversity Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved