پرديس ها و دانشكده ها

پرديس ها و دانشكده ها->پردیس دانشکده های فنی->دانشكده فني كاسپين
اعضاي هيئت علمي
[Top]

جمشید محمدی روشنده

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

بررسي ارتباط ساختار و خواص در نانوکامپوزيت هاي آلياژي پلي لاکتايد

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

پر نشده

كنفرانس و كنگره
[Top]

پر نشدهUniversity Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved