پرديس ها و دانشكده ها

پرديس ها و دانشكده ها->پردیس دانشکده های فنی->دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
اعضاي هيئت علمي
[Top]

فرشاد اخلاقی

سعیدرضا الله کرم

احمدعلی آماده

مسعود امامی

سید محمد حسن پیش بین

ناصر توحیدی

محمد حبیبی پارسا

سعید حشمتی منش

محمود حیدرزاده سهی

چنگیز دهقانیان

شهرام رایگان

فرشته رشچی

عباس زارعی هنزکی

سیدعلی سیدابراهیمی

محسن صارمی

حسین عبدی زاده

ابوالقاسم عطایی

حسن فرهنگی

حمید رضا قاسمی منفرد

محمد قنبری

سیدفرشید کاشانی بزرگ

علی محمد هادیان

رضا محمودی

محمود نیلی احمدآبادی

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

پر نشده

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

پر نشده

كنفرانس و كنگره
[Top]

پر نشدهUniversity Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved